EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

8月国际DRAM合约价格已于8/31/2021更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料

项目 高点 低点 平均价 最高价涨跌幅 最低价涨跌幅 走势图
DDR4 4Gb 256M*16 3.20 2.47 2.73 9.22% 9.29%
DDR3 4Gb 256M*16 3.18 2.45 2.71 9.28% 9.38%
DDR3 2Gb 128M*16 2.65 1.92 2.25 8.16% 9.71%
DDR4 8Gb 1Gx8 4.15 4.05 4.10 6.96% 7.14%

8月利基型 DRAM价格已於8/31/2021更新,细节请click here