EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

3月国际DRAM合约价格已于3/31/2021更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料

项目 高点 低点 平均价 最高价涨跌幅 最低价涨跌幅 走势图
DDR4 8Gb 1Gx8 3.03 2.98 3.00 0.00% 0.00%
DDR4 4Gb 256M*16 1.99 1.65 1.78 7.57% 6.11%
DDR3 4Gb 256M*16 1.90 1.58 1.73 7.96% 6.40%
DDR3 2Gb 128M*16 1.40 1.08 1.22 11.11% 8.00%

3月利基型 DRAM价格已於3/31/2021更新,细节请click here