EN CN
注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

5月国际DRAM合约价格已于5/31/2021更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料

项目 高点 低点 平均价 最高价涨跌幅 最低价涨跌幅 走势图
DDR4 4Gb 256M*16 2.58 2.05 2.25 15.70% 12.64%
DDR3 4Gb 256M*16 2.56 2.03 2.23 17.97% 12.78%
DDR3 2Gb 128M*16 2.10 1.50 1.75 24.26% 20.00%
DDR4 8Gb 1Gx8 3.88 3.78 3.80 28.05% 26.85%

5月利基型 DRAM价格已於5/31/2021更新,细节请click here